**    یوزر كریو تغییر كرد**

                                            1سرویس ساكس رایگان 

                                            2   سرویس جدید كریو سرور جدید 

              

 

                                                

                                           سرویس كریو رایگان سرور جدید

                                                  دانلود كانكشن كریو 32 bit

                                                  دانلود كانكشن كریو 64 bit


                                                       server : k45.ir19.biz 

                                                           User: soltanmusic

                                                              Pass :   youne

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       سرور 2 پرسرعت 

پراكسی HTTPS سیمرغ، رایگان، پرسرعت و بدون محدودیت

مشخصات زیر را در برنامه پراكسی فایروارد كنید:

Server: prx11.30morghsite.com

            prx12.30morghsite.com

            prx13.30morghsite.com

            prx14.30morghsite.com

            prx15.30morghsite.com

                                                                  Port: 443 - 80 - 8080

                                                                  Protocol: HTTPS

                                                                  User: 30morghsite

                                                                  Password: 4298


شنبه 22 تیر 1392